Brak informacji

 


GKI.7331/15-8/10


Dobre, dn. 31.03.2014r


 


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


         Na podstawie art.10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny – surowca ilastego i piasków schudzających z pogłębionego i poszerzonego złoża „Tadeuszów – Rudzienko” w miejscowościach:Dobre i Rudzienko, gmina: Dobre, powiat: miński, województwo mazowieckie”.


         Z materiałami można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.


 


 


 


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectw Rudzienko, Rudno, Dobre I, Dobre II, Dobre III.


 


 

Accessibility