Brak informacji

 

GKI.7616/8/08                                     Dobre, dn.04.06.2008r


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Gminy Dobre z siedzibą: 05-307 Dobre ul. Kościuszki 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie: Sieć wodociągowa w miejscowościach Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna gmina Dobre, Ołdakowizna gmina Stanisławów”.


Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Dobre.


Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


2. Zamieszczenie na tablicach ogłoszeń:


– Urzędu Gminy Dobre;


– Urzędu Gminy Stanisławów;


3. Zamieszczenie na tablicach ogłoszeń sołectw:


– Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna – gmina Dobre;


– Ołdakowizna- gmina Stanisławów.

Accessibility