Brak informacji

GKI.7616/7/09 Dobre, dn.13.05.2009r


Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie dwóch elektrowni wiatrowych na działce Nr 1149, grunty wsi Rudzienko.”
Z materiałami tymi może się Pan/i/ zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 (czynny: poniedziałek- piątek w godz. 8.00- 16.00, środy do 18.00), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłosić żądania.Accessibility