Brak informacji

 GKI.7616/10/09 Dobre, dn. 25.05.2009r
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Gminy Dobre z siedzibą: 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej na odc. od km 9+550 do km 10+400 działka ewidencyjna: nr 584, obręb Mlęcin, gmina Dobre, powiat miński, województwo mazowieckie.”


Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Dobre.


Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem Gminy Dobre wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa Mlęcin.

Accessibility