Brak informacji

 

GKI.7616/8/09                                                                     Dobre, dn. 03.06.2009r




OBWIESZCZENIE




Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)




z a w i a d a m i a m,




że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)”




Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:




  • Starosty Mińskiego sygn. WS. 7633/30/09 z dnia 15.04.2009 roku;



  • Starosty Węgrowskiego sygn. ŚRB.7633 – 10/09 z dnia 15.04.2009 roku;



  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie sygn. ZNS.712 – 13 /09 z dnia 23.04.2009 roku;



  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Maz. sygn. ZNS-712-39/09 z dnia 16.04.2009 roku;



  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. RDOŚ-14-WST-I-S-EMB-6613-03/09 z dnia 18.05.2009 roku.




Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).




Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Gminy Liw, Urzędu Gminy Korytnica, Urzędu Miasta Węgrów;


– na tablicach ogłoszeń sołectw: Gminy Dobre: Dobre I, Dobre II, Walentów, Świdrów, Sołki, Poręby Stare, Poręby Nowe, Osęczyzna, Makówiec Duży, Antonina, Grabniak,


Gminy Liw: Połazie, Liw, Jarnice, Gminy Korytnica: Zakrzew, Dąbrowa, Pniewnik, Roguszyn,Czaple, Żabokliki,

Gminy Stanisławów: Wólka Piecząca, Kolonia Stanisławów, Ołdakowizna, Stanisławów.

Accessibility