Brak informacji

 GKI.7616/8/09 
                                                                                                        Dobre, dn. 02.07.2009r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
że w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 , 05 – 307 Dobre złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)”


  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00 – 691 Warszawa;  2. Przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Dobre wystąpił do Starosty Mińskiego, Starosty Węgrowskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Maz, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska delegatura w Siedlcach o uzyskanie opinii czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia;  3. Po uzyskaniu w/w opinii Wójt Gminy Dobre postanowieniem GKI.7616/8/09 z dn.03.06.2009r stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.


Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a także z całą dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800). Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Gminy Liw, Urzędu Gminy Korytnica, Urzędu Miasta Węgrów;


– na tablicach ogłoszeń sołectw: Gminy Dobre: Dobre I, Dobre II, Walentów, Świdrów, Sołki, Poręby Stare, Poręby Nowe, Osęczyzna, Makówiec Duży, Antonina, Grabniak,


Gminy Liw: Połazie, Liw, Jarnice, Gminy Korytnica: Zakrzew, Dąbrowa, Pniewnik, Roguszyn,Czaple, Żabokliki, Gminy Stanisławów: Wólka Piecząca, Kolonia Stanisławów, Ołdakowizna, Stanisławów.Accessibility