Brak informacji


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku, Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


że na podstawie art. 51 ust. 2 POŚ w dniu 12.02.2008 roku zostało wydane postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 43+846 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) do km 60+296, na terenie gmin: Stanisławów i Dobre, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego”


Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:


– Starosty Mińskiego sygn. WS 7633/4/2008 z dnia 28.01.2008 roku;


– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sygn. ZNS-7120-5/08 z dnia 31.01.2008 roku.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: – zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Gminy Korytnica,


– na tablicach ogłoszeń sołectw: Świdrów; Makówiec Duży, Sołki, Walentów, Dobre II, Dobre I, Poręby Nowe, Poręby Stare, Grabniak, Osęczyzna, Antonina – gm. Dobre,


Wólka Pierząca, Kolonia Stanisławów, Stanisławów, Ołdakowizna- gm. Stanisławów,


Zakrzew- gm. Korytnica

Accessibility