Brak informacji


GKI.7331/15-6/10


Dobre, dn. 28.04.2010r


 


OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)z a w i a d a m i a m,


że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zostało wydane postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Sieć wodociągowa w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre”Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:


1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nr RDOŚ – 14 – WOOŚ – II – MB – 6614 – 560/10 z dnia 19.04.2010 roku;


2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ZNS – 7120-22/10 z dnia 24.03.2010 roku.Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa Czarnogłów.

Accessibility