Brak informacji


GKI. 7331/15-3/10 Dobre, dn. 07.06.2010r


 


 


OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)z a w i a d a m i a m,że w dniu 07.06.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


Sieć wodociągowa w miejscowości


Rudzienko, Mlęcin, Antonina,


Rąbierz Kolonia gmina Dobre” 


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800). 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dobre oraz sołectw Rudzienko, Mlęcin, Antonina, Rąbierz Kolonia.


Accessibility