Brak informacji


GKI.7331/15-8/10 Dobre, dn. 11.01.2011r


 


 


O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Wienerberger Ceramika Budowlana ul. Ostrobramska 79, 04 – 175 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„wydobywaniu kopaliny – surowca ilastego i piasków schudzających z pogłębionego i poszerzonego złoża „Tadeuszów – Rudzienko” w miejscowościach: Dobre i Rudzienko, gmina: Dobre, powiat: miński, województwo mazowieckie”.Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem Gminy Dobre wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00). 


 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectw Rudzienko, Rudno, Dobre I, Dobre II, Dobre III.

Accessibility