Brak informacji


GKI.6220.1.2011 Dobre, dn. 01.04.2011r


 


 


Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka gm. Dobre.”Z materiałami można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 (czynny: poniedziałek- piątek w godz. 8.00- 16.00, środy do 18.00), w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania. 


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


· zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


· na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


· na tablicy ogłoszeń sołectw Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka.

Accessibility