Brak informacji


GKI.7331/15-1/10 Dobre, dn. 02.03.2010r


 


 


O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Gminy Dobre z siedzibą: 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:„Sieć wodociągowa w miejscowości Czarnocin, Kobylanka gmina Dobre”Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem Wójta Gminy Dobre wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00). 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectw Kobylanka i Czarnocin.

Accessibility