Brak informacji

 WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ


Działając na podstawie przepisu  art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 , poz. 1227 z późn .zm.)  w zw. z art. 89,90,91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Dobre zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2011 roku o godz. 19.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre  pokój nr 1 wyznaczona zostaje rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą: „Zakład Przetwórstwa Mięsnego w ramach działalności rzemieślniczej”.
W związku z powyższym na podstawie art.89 i art.90 §2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego wzywam
– do wzięcia udziału w rozprawie w charakterze strony osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę (art.32 §2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego),
– przedłożenia dokumentów i innych dowodów związanych z przedmiotem rozprawy.
    Nieobecność na rozprawie strony należycie wezwanej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art.94 §1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Accessibility