Brak informacji

Zarządzenie Nr 36/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Dobre

 z dnia 19 lutego 2024 roku

 w sprawie planu  przeprowadzenia kontroli  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobre w 2024 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 5a i 5 aa, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) zarządza się, co następuje:

  • 1. 1.Zarządza się przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobre.
  1. Kontrola zostanie przeprowadzona przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobre.
  2. Kontrola obejmować będzie:

1) stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej
z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobre;

2) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości  ciekłych poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy i przepisami odrębnymi.

  • 2.Określa się wzory dokumentów:
  • wzór upoważnienie do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  • wzór protokołu kontroli właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, Plan kontroli stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Accessibility