Brak informacji


Dobre dnia 27.05.2010r.


GKI.7320/1/2010


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY DOBRE


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobre Uchwały Nr XXXVI/256/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre”.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany STUDIUM.


Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, w terminie do dnia 1 lipca 2010r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 


WÓJT GMINY DOBRE


Krzysztof Radzio

Accessibility