Brak informacji

 

Podatek od środków transportowych

Referat Budżetowo-Finansowy


Interesanci w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych załatwiani są w pokoju nr 0 /KASA/,


telefon 25-757-15-23 wew. 34.


Wymagane dokumenty


Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego , właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A , jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.


Miejsce złożenia dokumentów


Pokój Nr 0 / KASA/ (tel. 25-757-15-23 wew.34) lub


sekretariat pok. nr 2 (tel. 25-757-11-90 wew.22).


Termin i sposób załatwienia


Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania w kasie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Oddział Dobre wpłata gotówkowa lub przelewem na konto :


Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział Dobre nr


07 9226 0005 9700 0853 2000 0010 w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.


Podstawa prawna


1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst


jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych


( j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)
3.Uchwała Nr XXI/162/16 RADY GMINY DOBRE z dnia


23 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od


środków transportowych . / Dziennik Urzędowy Województwa


Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016 r. poz.10214 /.4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych


(Dz. U. z 2015 r. Nr 2025) .


Inne informacje


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,


b) do dnia 15 września danego roku – II rata,
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Accessibility