Brak informacji

Dobre, dnia 05.05.2015r
GKI.6733.10.2014
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm. )
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji na inwestycję polegającą na: budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Korytnica w obrębie Zakrzew; zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 524, 525, 526, 527, 529/1, 523, 535, 534, 533, 532, 530/1, obr. Zakrzew, Gmina Korytnica.


P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Zakrzew, gmina Korytnica.


Accessibility