Brak informacji

 


Dobre, dn.23.06.2015r.GKI. 6220.5.2015
OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY DOBRE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobre


zawiadamia


o wydaniu w dniu 23.06.2015 roku postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka”.


W granicach Gminy Dobre inwestycja wraz obejmuje grunty wsi: Gęsianka, Wólka Mlęcka, Rudzienko,Mlęcin.


W granicach Gminy Jakubów inwestycja obejmuje grunty wsi: Wola Polska.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Postanowienie zostaje publicznie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl; Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Jakubów, Ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty sołectwach: Gminy Dobre: Gęsianka, Wólka Mlęcka, Rakówiec, Rudzienko, Mlęcin;Gminy Jakubów: Wola Polska;


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility