Brak informacji

 Dobre, dnia 24.07.2015r
GKI.6733.7.2015
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. )
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na: budowie napowietrznej linii energetycznej dwunapięciowej 15/0,4 kV, słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanej: na terenie działek nr ewid. 496, 375 obr. Poręby Stare oraz dz. nr ewid. 92 obr. Poręby Nowe oraz dz. nr 522/1, 522/2, 480, 481, 485, 482/2, 479 obr. Wólka Kokosia, Gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Poręby Nowe, Poręby Stare, Wólka Kokosia, gmina Dobre.


Accessibility