Brak informacji

 Dobre, dnia 02.10.2015r
GKI.6733.11.2013
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. )
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji umarzającej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rudzienko i Rudno, gmina Dobre na działkach nr 69, 145, 148, 174, 177, 278/1, 278/2, 279, 280, 283 w Rudnie, gmina Dobre, 902, 1010, 1046, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128/1, 1128/2, 1130/1, 1130/2, 1132, 1134, 1135, 1138 w Rudzienku, gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Rudno i Rudzienko oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.


Accessibility