Brak informacji

 Dobre, dnia 01.12.2015r
GKI.6733.13.2015
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. )
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na przebudowie linii magistralnej napowietrznej SN-15 kV na linię napowietrzno – kablową zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 952, 953, 954, 955/1, 956, 957/1, 958/1, 958/2, 902, 943/1, 959 obr. Rudzienko oraz dz. nr ewid. 887 obr. Dobre, Gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Rudzienko i Dobre III, gmina Dobre.


Accessibility