Brak informacji

 

Dobre, dn. 05.04.2016r


GKI. 6220.2.2016


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23)
z a w i a d a m i a m,
że w dniu 05.04.2016 roku została wydana decyzja o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Nowa Wieś, Marcelin, gmina Dobre”.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.
Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty przez:
  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre , ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach: Gminy Dobre: Nowa Wieś, Marcelin.


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 27Accessibility