Brak informacji

 Dobre, dnia 03.06.2016 r.
GKI.6733.9.2016
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. Poz. 23 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na inwestycję polegającą na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV oraz budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanej na terenie teren działek o numerach ewidencyjnych 74, 75/4, 119, 395, 415, 394, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 122, 164/2, 393, 374/2, 165 obr. Brzozowica, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility