Brak informacji

Dobre, dnia 24.06.2016r
GKI.6733.9.2016
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. )
W Ó J T  G M I N Y  D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV oraz budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanej na terenie teren działek o numerach ewidencyjnych 74, 75/4, 119, 395, 415, 394, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 122, 164/2, 393, 374/2, 165 obr. Brzozowica, Gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzozowica, gmina Dobre.


Accessibility