Brak informacji

 

OGŁOSZENIE


z dnia 06 marca 2008r.
W sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /DZ.U.z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/
Wójt Gminy Dobre


ogłasza, że posiada do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Dobre, oznaczoną numerem ewidencyjnym 917/1 o powierzchni 126 m2
  • cena nieruchomości 5.040zł.


    Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre dla części wsi Dobre ztwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dobre nr. XXVI/19/05 z dnia 15.05.2005r. Działka nr. 917/1 położona w miejscowości Dobre znajduje się w terenach usług. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej.Działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.


Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre na okres od dnia 06 marca 2008 do dnia 17 kwietnia 2008 włącznie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobre jak również w Biuletynie Informacji Publicznej ugdobre.bip.org.pl /link – przetargi/.


Po tym terminie zostanie spisany protokół stanowiący podstawę do sporządzenia aktu notarialnego.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Kupujący. Wskazanie granic przedmiotowej nieruchomości na koszt kupującego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre w pokoju nr. 8 lub pod numerem telefonu (0-25) 757-11-90 wew. 27.

Accessibility