Brak informacji

 Dobre, dnia 05.01.2012
GKI. 6730.82.11


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej SN i nn wraz ze stacją transformatorową na działkach 77, 288, 278, 167, 169, 172 położonych w miejscowości Rudno, gmina Dobre.
Na rzecz:


,,MIRMAR” s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, ul. Osiedle 2A, 03-149 Warszawa w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marek Maraszek


P O U C Z E N I E:


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rudno .

Accessibility