Brak informacji

 

Wójt Gminy Dobre zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U.Nr 180 poz. 1493 z póź.zm./ i uchwały Rady Gminy Dobre Nr IX/77/11 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz uchwały Nr X/90/11 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w/w uchwały . Osoby chętne do pracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym proszone są o zgłaszanie się do Wójta Gminy Dobre. Jednocześnie , informuję ,że praca w zespole jest nieodpłatna. Celem pracy zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów ,oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Dobre.
Wszelkich informacji można uzyskać w GOPS Dobre pok. nr 6 lub pod nr tel. 25 757-11-23.Accessibility