Brak informacji

 


Dobre, dnia 05.03.2012


 


 


GKI.6730.91.2011


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały


dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy linii kablowej i napowietrznej SN-średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową oraz przebudowa linii napowietrznej nn- niskiego napięcia na działkach:
  • 65/1, 65/2, 177/1, 187/11, 188, 236/2, 236/4, 237/2, 237/3, 237/4 położonych w miejscowości Sołki, gmina Dobre  • 125/2, 125/3, 125/4, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8,127/2, 127/3,127/4, 128/2, 128/3, 128/4, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2, 132/4, 133/1, 133/2, 134/2, 135/1, 135/2, 304 położonych w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre


     


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 w środy do 18-tej), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility