Brak informacji

 


Dobre, dn. 06.03.2012r


GKI. 6220.1.2012                                                                     


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w dniu 06.03.2012 roku została wydana decyzja administracyjna dla przedsięwzięcia polegającego na:


 


dostosowaniu istniejącego budynku na Stację Demontażu Pojazdów wycofanych z eksploatacji


 


            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


 


Obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Sołki.

Accessibility