Brak informacji

Dobre, dnia 06.03.2012r


GKI.6730.97.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji umarzajacej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej SN -średniego napiecia i nn – niskiego napiecia wraz ze stacją transformatorową ST oraz przebudowę linii napowietrznej nn-niskiego napiecia.
wszczęte w dniu 23.12.2011 roku na wniosek PGE Dystrybucja ul. Garbarska 21A , w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Mirosław Kurczak,


Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach:


101/7 ,103/4,,104,105/2,110/1,110/2,111/1,111/2,111/3,112/1,112/2,113/3,113/4,


113/5,114/1,114/2,170,344,101/5,101/9,101/8 położonych w miejscowości Modecin , gmina Dobre
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Modecin i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.Accessibility