Brak informacji

 Dobre, dnia 09.11.2012r..
GKI.6730.93.2012
Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w związku z planowana budową linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowy przyłącza napowietrznego niskiego napięcia na działkach 24/9,24/7,23/9,23/7,296/3,22/5 w Makówcu Dużym, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.Accessibility