Brak informacji

 Dobre, dnia 27.11.2012r
GKI.6730.96.2012


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 0,23 kV oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami,


na terenie działek o nr ewid. 462/2, 504, 507, 510/1, 510/2, 520, 523, 526, 529, 532, 535, 538, 542, 544, 555, 489, 490, 491, 493, 471, 581, miejscowość Mlęcin, gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Mlęcin i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.Accessibility