Brak informacji

 

Dobre, dnia 27.11.2012r..
GKI.6730.100.2012
Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr 18/5,20/1,22/1,27/3,27/4,30/1,30/2,33,36,25/2,39 w miejscowości Zdrojówki, Gmina Dobre


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility