Brak informacji


Dobre, dnia 06.12.2012rGKI.6730.93.2012O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)W Ó J T       G M I N Y         D O B R Ezawiadamia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia wraz z niezbędnymi urządzeniami,


na terenie działek o nr ewid. 24/9, 24/7, 23/9, 23/7, 296/3, 22/5, miejscowość Makówiec Duży, gmina Dobre.P O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Makówiec Duży i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility