Brak informacji

Dobre, dnia 12.12.2012r


 


GKI.6730.100.2012


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)


 


W Ó J T


G M I N Y   D O B R E


 


zawiadamia o wydanej decyzji  w sprawie ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na: budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Zdrojówki, na terenie działek o nr ewid. 18/5, 20/1, 22/1, 27/3, 27/4, 30/1, 30/2, 33, 36, 25/2, 39, obręb Zdrojówki, gmina Dobre.


 


P O U C Z E N I E:


 


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia,  jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


 


Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń  sołectwa  wsi Dobre I  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility