Brak informacji

 


Dobre, dnia 21.12.2012r..


 


GKI.6730.106.2012


 


Z A W I A D O M I E N I E


       


   Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia   lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla  budowy napowietrznej linii średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach nr 332,333 w  miejscowości Sołki, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie  siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.


 

Accessibility