Brak informacji

 


GKI.7616.8.9.2012


Dobre, dn. 10.04.2013r


 


Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania


           


            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 10 71 z późn. zm)


 


zawiadamiam,


            że zostało wszczęte postępowanie w sprawie  zmiany decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobre z dnia 17.09.2009 r. Nr GKI.7616/8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)”.  W dniu 16 lipca 2012 r. Pani Halina Gontarz zam. Liw, ul. Leszczyńskiego 1, 07 – 100 Węgrów złożyła wniosek o zmianę, na podstawie art. 155 k.p.a., ostatecznej decyzji środowiskowej Wójta Gminy Dobre  nr GKI. 7616/8/09 z dnia 17.09.2009r, która stała się prawomocna z dniem 27 października 2009 roku, wnosząc o wykonanie przy realizacji  przedsięwzięcia rozbudowy drogi wojewódzkiej 637, zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranu dźwiękoszczelnego, ewentualnie dokonania wymiany okien na dźwiękoszczelne w budynku mieszkalnym na działce nr 466/5.  Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej Pani Halina Gontarz złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre. W związku z  powyższym SKO przekazało do Wójta Gminy Dobre zawiadomieniem z dnia 21.09.2012 roku (wpływ do UG Dobre 29.11.2012 roku) wniosek o zmianę decyzji ostatecznej. W dniu 31 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Dobre wydał decyzję o odmowie zmiany decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobre z dnia 17.09.2009 r. Nr GKI.7616/8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)” SKO uchyliło Decyzję Wójta Gminy Dobre  z dnia 31 grudnia 2012 GKI.7616.8.9.2012 i przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.


            Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania   zawiadomienia.


           


 


 


 


 


Zawiadomieniezostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


1.        zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;


2.        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Gminy Liw, Urzędu Gminy Korytnica, Urzędu Miasta Węgrów;


3.        na tablicach ogłoszeń sołectw: Gminy Dobre: Dobre I, Dobre II, Walentów, Świdrów, Sołki, Poręby Stare, Poręby Nowe, Osęczyzna, Makówiec Duży, Antonina, Grabniak, Gminy Liw: Połazie, Liw, Jarnice, Gminy Korytnica: Zakrzew, Dąbrowa, Pniewnik, Roguszyn,Czaple, Żabokliki, Gminy Stanisławów: Wólka Piecząca, Kolonia Stanisławów, Ołdakowizna, Stanisławów.


 


 


 


Otrzymują:


1. Pani Halina Gontarz


Liw, ul. Leszczyńskiego 1, 07 – 100 Węgrów;


2. A/a.


 


Do wiadomości:


1. Zarząd Dróg Wojewódzkich


ul. Kruczkowskiego 3, 00 – 380 Warszawa.


 


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz- prac. UG Dobre


tel. 025 757 11 90 wew. 27                   


 

Accessibility