Brak informacji

 


GKI.6220.4.2013                                                                                   Dobre, dn. 13.05.2013r


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


        


         Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na „odzysku odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami polegającego na wypełnieniu odpadami wyrobiska kruszywa naturalnego w m. Makówiec Duży gm. Dobre na działkach ewid. 248, 249, 252, 253, 256, 257 i 260 poprzez umieszczenie odpadów w wyrobisku, w ilości powyżej 10Mg/dobę, o całkowitej pojemności wyrobiska powyżej 25 000Mg (wynoszącej faktycznie około 184912,00 Mg – 107 064,00 m3), {proces odzysku R12 (były proces R14)}”.


        


         Z materiałami można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.


 


 


 


 


 


 

Accessibility