Brak informacji

 


  GKI.7616.8.9.2012                                                                         Dobre, dn. 13.05.2013


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


         Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji w sprawie  zmiany decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobre z dnia 17.09.2009 r. Nr GKI.7616/8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)”.  


         Z materiałami można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre, pokój nr 8 w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.


 


Zawiadomieniezostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


n  zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;


n  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Gminy Liw, Urzędu Gminy Korytnica, Urzędu Miasta Węgrów;


n  na tablicach ogłoszeń sołectw: Gminy Dobre: Dobre I, Dobre II, Walentów, Świdrów, Sołki, Poręby Stare, Poręby Nowe, Osęczyzna, Makówiec Duży, Antonina, Grabniak, Gminy Liw: Połazie, Liw, Jarnice, Gminy Korytnica: Zakrzew, Dąbrowa, Pniewnik, Roguszyn,Czaple, Żabokliki, Gminy Stanisławów: Wólka Piecząca, Kolonia Stanisławów, Ołdakowizna, Stanisławów.


 


 


 


 


 


 


Otrzymują:


1. Pani Halina Gontarz


Liw, ul. Leszczyńskiego 1, 07 – 100 Węgrów;


2. A/a.


 


Do wiadomości:


1. Zarząd Dróg Wojewódzkich


ul. Kruczkowskiego 3, 00 – 380 Warszawa.


 


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz- prac. UG Dobre


tel. 025 757 11 90 wew. 27                   


 


           

Accessibility