Brak informacji

 

GKI.7616/3/08                                                     Dobre, dn. 08.04.2008r


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku, Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
że na podstawie art. 51 ust. 2 POŚ w dniu 12.02.2008 roku zostało wydane postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare Gm. Dobre”


Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:


– Starosty Mińskiego sygn. WS 7633-14/08 z dnia 07.03.2008 roku;


– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sygn. ZNS-7120-13-2/08 z dnia 25.03.2008 roku.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: – zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dobre, oraz sołectw: Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare- Gm. Dobre

Accessibility