Brak informacji

Dobre, dn. 23.05.2013r


GKI.6220.5.2013                                                             


OBWIESZCZENIE


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


            że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zostało wydane postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:


 


„budowie punktu zbierania odpadów  w tym złomu oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji na części działek o numerze ewidencyjnym 499/1, 500 w miejscowości Dobre, gmina Dobre”.


           


Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:


1.      Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.4240.665.2013.MŚ z dnia 15.05.2013 roku;


2.      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ZN.4510.30.2013 z dnia 15.10.2012 roku.


 


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.


 


 


 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


1.        zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


2.        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


3.        na tablicy ogłoszeń sołectwa Dobre I.

Accessibility