Brak informacji

 


GKI. 6220.4.2013


Dobre, dn. 05.06.2013r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ),


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w dniu 05.06.2013 roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „odzysku odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami polegającego na wypełnieniu odpadami wyrobiska kruszywa naturalnego w m. Makówiec Duży gm. Dobre na działkach ewid. 248, 249, 252, 253, 256, 257 i 260 poprzez umieszczenie odpadów w wyrobisku, w ilości powyżej 10Mg/dobę, o całkowitej pojemności wyrobiska powyżej 25 000Mg (wynoszącej faktycznie około 184912,00 Mg – 107 064,00 m3), {proces odzysku R12 (były proces R14)}”.


 


 


            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


 


Obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa Makówiec Duży.

Accessibility