Brak informacji

 


GKI. 7616.8.9.2012                                                                   Dobre, dn. 17.06.2013r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ),


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w dniu 17.06.2013 roku została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobre z dnia 17.09.2009 r. Nr GKI.7616/8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)”


 


Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


 


Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


 


Decyzję  podano do publicznej wiadomości przez:


1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl.


2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Gminy Liw, Urzędu Gminy Korytnica, Urzędu Miasta Węgrów;


3. Zamieszczenie na tablicach ogłoszeń sołectw:


1.                                Gminy Dobre: Dobre I, Dobre II, Walentów, Świdrów, Sołki, Poręby Stare, Poręby Nowe, Osęczyzna, Makówiec Duży, Antonina, Grabniak;


2.                                Gminy Stanisławów: Wólka Piecząca, Kolonia Stanisławów, Ołdakowizna, Stanisławów;


3.                                Gminy Liw: Połazie, Liw, Jarnice;


4.                    Gminy Korytnica: Zakrzew, Dąbrowa, Pniewnik, Roguszyn, Czaple, Żabokliki.

Accessibility