Brak informacji

 

GKI.7331/8/2008


Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,dla budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowościach:
  • Wólka Kokosia na działkach nr 25; 50/2; 50/3; 51; 52/1; 54/1; 59/3; 59/4;62/2;62/4; 62/5; 68/1; 71/1; 75/2;75/3; 91;94;97;101/1;479;480;482/1;482/2; 485 , gmina Dobre.  • Poręby Stare na działkach nr 496; gmina Dobre  • Poręby Nowe na działkach nr 92 gmina Dobre
Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań.


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa ,Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare.


WÓJT GMINY


Krzysztof Radzio

Accessibility