Brak informacji

Dobre, dnia 29.08.2013r..
GKI.6733.1.2013
Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na ” Dobudowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego drogi nr 52 na odcinku działek: 60/1, 62/3, 62/4, 62/2″ w Kątach Borucza , Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility