Brak informacji

 


GKI. 605.48.2013


Dobre, dn. 06.09.2013r


 


 


OBWIESZCZENIE


 


         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w dniu 06.09.2013 roku została wydana decyzja w sprawie „składowania na działkach nr 248, 249, 252, 253, 256, 257 oraz 260 (teren po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Makówiec Duży 2) położonych w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre odpadów niewiadomego pochodzenia”


 


         Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


 


 


 


Obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Makówiec Duży.

Accessibility