Brak informacji

Dobre, dnia 25.09.2013r


GKI.6733.3.2013
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405)
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji umarzajacej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy inwestycji polegajacej na ” Dobudowie odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego na odcinku działek: 231/1, 201/1 w Kątach Borucza .
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Kąty Borucza i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.Accessibility