Brak informacji


Dobre, dnia 31.10.2013rGKI.6733.5.2013O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )W Ó J T G M I N Y D O B R Ezawiadamia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: dobudowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na odcinku działek 231/1 i 201/1 w miejscowości Kąty-Borucza wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami,


lokalizacja: na działkach o nr ewidencyjnych: 231/1 i 201/1 w miejscowości Kąty-Borucza, gmina Dobre.P O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Kąty Borucza i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.Accessibility