Brak informacji

Dobre, dnia 14.11.2013r
GKI.6733.4.2013
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami w miejscowości Poręby Nowe i Dobre, lokalizacja: na działkach o nr ewidencyjnych: 346/5, 346/2, 348/1, 236/1, 349/1, 351 obręb Poręby Nowe, oraz 1/4, 1/6, 2/2, 25/4, 4/4/, 4/6, 6/6, 6/8, 8/2, 10/2, 12/2, 24, 543/1, 543/2 Dobre, gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Poręby Nowe i Dobre I i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility