Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2013


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 361


położonej w miejscowości Rudzienko gmina Dobre.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, Nr 594 ze zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) oraz § 41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre ( DZ.Urz.Woj.Maz. Nr. 2, poz. 32) zarządzam co następuje:
§ 1


Ogłosić wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 361 o powierzchni 0,6200 ha za kwotę 12.000,00 zł położonej w miejscowości Rudzienko gmina Dobre.
§ 2


Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy.
§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 
ząłcznik do zarządzenia


Wójta Gminy Dobre Nr 50/2013


z dnia 18 listopada 2013 roku
WYKAZ


nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność gminy Dobre:Adres nieruchomości


Rudzienko gmina Dobre


Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów
działka nr ew. 361 o powierzchni 0, 6200 ha (RIVa-0,16ha, RIVb-0,05ha, RV-0,16ha, RVI-0,16ha, ŁVI-0,05ha, PsIV-0,03ha, PsV-0,01ha)


obręb: 0030 Rudzienko


księga wieczysta SI1M/00105272/8


Opis nieruchomości


Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona między drogą gruntową a rowem w sąsiedztwie gruntó ornych, łąk, lokalnych zadrzewień, lasó, niedaleko zabudowy wsi Rudzienko. Na działce znajduje sie drzewostan – samosiew, 65% brzoza, 35% osika, średni wiek drzew ok. 30 lat współczynnik zadrzewienia 0,25. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej.


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania


Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre uchwalonego uchwałą Nr X/89/11 Rady Gminy w Dobrem z dnia 23 listopada 2011 roku działka przeznaczona jest pod tereny rolne, południową część działki przecina linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z pasem technologicznym.


Cena nieruchomosci


12.000,00 złotych


Forma sprzedaży


przetarg nieograniczony


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.bip.net.pl na okres 21 dni, od dnia 19 listopada 2013 roku.


Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 19 listopada 2013r


Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub pod nr 25 7571190 w. 27

Accessibility